Întrebări frecvente
Regulament privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului Bucuresti

Întrebarea 1: Cine poate trimite propuneri de proiecte

Pot participa la procesul de bugetare participativă toți cetățenii care locuiesc, lucrează sau studiază în Municipiul București și au varsta de minim 18 ani.

De asemenea pot înainta propuneri de proiecte grupurile civice precum și organizațiile neguvernamentale care au sediul social/filială în Municipiul București sau care, prin activitatea lor, contribuie la rezolvarea unor probleme ale Bucureștiului, chiar daca nu au sediul/filială în Municipiul București

Întrebarea 2: Cum pot depune o propunere de proiect?

Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei Bugetării Participative, inițiatorul va trebui să completeze fișa de proiect.

Persoanele care nu au acces la internet pot depune propunerile de proiect la Registratura Primăriei Municipiului București, din B-dul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, respectând cerințele din fișa de proiect. Acestea vor fi transmise cu prioritate de către Direcția Relații Publice și Informare, către Direcția Relația cu O.N.G., Sindicate și Patronate, care va efectua demersurile în vederea încărcării proiectelor initiate de cetățeni pe platforma dedicată bugetării participative.

Întrebarea 3: Ce proiecte pot fi depuse?

Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Primăriei Municipiului București și Instituțiilor subordonate C.G.M.B.;

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului București:

 1. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (amenajare de trotuare, zone pietonale, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video, etc);
 2. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, etc.);
 3. Amenajare spatii publice (zone pietonale, piațete, etc – amenajare, înființare, reparare);
 4. Digitalizare (proiecteIT/SmartCity menite sa creasca gradul de utilizare a tehnologiilor in scopul îmbunătățirii calității vieții în municipiul București, dar și al unui marketing mai dinamic al orașului);
 5. Punere în siguranță, reabilitare sau restaurare a unor monumente istorice sau a unor componente a unor ansambluri monument istoric aflate în domeniul public sau privat al Municipiului București;
 6. Protecția mediului/animalelor;
 7. Sport.

Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit.

Întrebarea 4: Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o propunere de proiect pentru a fi supuse votului cetățenilor?

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența P.M.B./Instituțiilor subordonate C.G.M.B și să îndeplinească urmatoarele criterii de eligibilitate:

 1. să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;
 2. să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în competența Muncipiului București și care vizează un bun administrat de Municipalitate sau să se refere la acțiuni sau activități aflate în competența Municipiului București;
 3. să nu fie incompatibile cu programe sau proiecte aflate în derulare;
 4. să nu genereze cheltuieli de funcționare semnificative după implementare (întretinere, plata unor drepturi de autor,etc.);
 5. să respecte fișa de proiect;
 6. să fie delimitate zonal;
 7. să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 8. să se încadreze în domeniile prevăzute în Regulament.

Întrebarea 5: Care este suma maximă alocată unui proiect?

Fiecare propunere trebuie să aibă un cost total de cel mult 500.000 lei (inclusiv TVA).

Întrebarea 6: Câte proiecte vor fi finanțate?

Vor fi finanțate proiectele care au întrunit cele mai multe voturi din partea cetățenilor, până la terminarea bugetului alocat , respectiv suma de 2.000.000 lei.

Întrebarea 7: Proiectele depuse trebuie să cuprindă toate informațiile din fișa de proiect?

Da, proiectele depuse trebuie să cuprindă toate informațiile din fișa de proiect.

Întrebarea 8: Proiectele vor fi supuse votului cetățenilor în forma în care au fost depuse?

Municipiului București va realiza o analiză tehnică și legală a tuturor propunerilor depuse de cetățeni, grupuri de cetățeni și ong-uri. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele pot fi adaptate de către comisia de evaluare și direcțiile de specialitate din cadrul municipalităţii, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.

Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

Cetățenii care depun propuneri care nu ajung să fie supuse votului datorită faptului că nu pot fi declarate eligibile de comisia de evaluare, au dreptul să primească, la cerere, explicaţii privind motivele acestei decizii.

Întrebarea 9: Câte proiecte poate depune un cetățean/O.N.G./grup de cetățeni?

Fiecare cetățean/O.N.G./grup de cetățeni poate depune o propunere de proiect pentru fiecare domeniu din Regulament.

Întrebarea 10: Cum se votează un proiect? O.N.G.-urile, Grupurile de cetățeni pot vota proiecte?

Fiecare cetățean își asumă pe proprie răspundere faptul că respectă condițiile de la cap. 5 punctul 1, punctul 3 și punctul 5 din Regulament;

Fiecare cetățean poate vota online un singur proiect indiferent de domeniu.

ONG –urile, grupurile de cetățeni pot propune proiecte, însă votul aparține exclusiv cetățenilor.

Întrebarea 11: Cum se poate obține o clarificare suplimentară cu privire la bugetarea participativă?

Pe toată perioada derulării procesului de bugetare participativă, Direcția Relația cu O.N.G., Sindicate și Patronate va acorda consultanță cu privire la folosirea platformei web și a formulării propunerilor de proiect oricărei persoane interesate, la sediul P.M.B., din B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, mansardă, telefonic la numărul 021/305.55.00 int. 1131, 1132, 4102, 4212 cât și prin e-mail, la adresa bugetare.participativa@pmb.ro . (în fiecare zi de luni până vineri între orele 08.00-16.00).